Logo DonWebDesign
Vindbaar via Google

Een eigen website online hebben is al een goede stap in de richting van naamsbekendheid, maar u bent slechts een van de vele miljoenen websites in de wereld. Daarom is het belangrijk dat u gevonden wordt in de diverse zoekmachines en dan met name via Google.

Meer weten...
Zichtbaar via SocialMedia

Een website hebben en beheren is een, maar daarmee bereikt u alleen de mensen die actief naar u op zoek zijn. Ook op andere fronten is het daarom belangrijk om actief te zijn. Facebook en Twitter zijn uitgelezen media om uw bedrijf of dienst te promoten.

Meer weten...
Bereikbaar via uw site

Bereikbaarheid is de basis van het bestaan en continuiteit van uw bedrijf of dienst. Het spreekt voor zich dat u uw telefoon beantwoord, maar in niet zo dringende gevallen of een bevestiging kan email een uikomst zijn.

Meer weten...

Dick Overduin Webdesign - Algemene Voorwaarden

DonWebDesign – Voorburg – 0624 121902

Algemene leveringsvoorwaarden DonWebDesign, Voorburg Aldus opgemaakt op: 28 september 2013

Artikel 1. Definities

 1. Klant: de opdrachtgever van Dick Overduin WebDesign.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Klant en Dick Overduin WebDesign.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:
  1. alle door Dick Overduin WebDesign gedane aanbiedingen,
  2. alle door Dick Overduin WebDesign uitgebrachte offertes
  3. alle door Dick Overduin WebDesign gesloten overeenkomsten
  4. alle door Dick Overduin WebDesign te leveren diensten
  5. en alle overige door Dick Overduin WebDesign te leveren handelingen.
 2. Het opleverdocument als bedoeld in artikel 9.5 van deze voorwaarden maakt onderdeel uit van de tussen partijen geldende overeenkomst.
 3. Door ondertekening van een overeenkomst met Dick Overduin WebDesign, een door Dick Overduin WebDesign gestuurde offerte, het elektronisch indienen van een opdracht via de www.donwebdesign.nl en/of het orderformulier, dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de Klant dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Dick Overduin WebDesign en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Dick Overduin WebDesign en de Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden
 6. genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. De door Dick Overduin WebDesign gemaakte offertes zijn gedurende 3 maanden na de offertedatum geldig, tenzij dit anders aangegeven is.
 2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Klant en Dick Overduin WebDesign zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Dick Overduin WebDesign niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

 1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door de Klant te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Dick Overduin WebDesign gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij:
  1. wijziging van de inhoud van de opdracht,
  2. bij verlenging van de opdracht
  3. of bij wijzigingen in voor Dick Overduin WebDesign van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 3. Tenzij anders overeengekomen: geldt een aanbetaling van 30% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet inzake de omvang van de overeenkomst. De website zal tussentijds ter goedkeuring aangeboden worden, waarna de volgende 30% dient te worden voldaan. Na het gereedkomen van de website en/of software wordt de website ten laatste maal ter controle aangeboden, waarna bij goedkeuring het restant van de offerte dient te worden voldaan. Oplevering vindt pas plaats ná volledige betaling van alle openstaande facturen.
 4. Het niet voldoen (van een deel) van het overeengekomen bedrag, verplicht Dick Overduin WebDesign niet tot het opleveren van een overeenkomstig gedeelte van de opdracht. Reeds voldane termijnen zal in voorkomende gevallen geen aanspraak meer op gedaan kunnen worden door Klant daar dit beschouwd zal worden als vergoeding voor de reeds gemaakte kosten en geïnvesteerde tijd van Dick Overduin WebDesign.
 5. Betaling van het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Dick Overduin WebDesign aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Facturering van onderhoudskosten en andere periodiek terugkerende kosten geschiedt per maand vooraf, tenzij anders overeengekomen.
 8. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van Klant.
 9. Indien Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden administratiekosten in rekening gebracht. Deze administratiekosten bedragen € 15. Indien Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een juridische dienstverlener zoals een incassobureau, in welk geval Klant naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en vergoeding van gerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente en de overige uit het verzuim voortvloeiende (vertraging)schade.
 10. Verrekening door de Klant met een openstaande vordering op Dick Overduin WebDesign wordt hierbij uitgesloten.

Artikel 5. Verplichtingen van de Klant

 1. De Klant draagt zorg, conform de overeenkomst, voor tijdige aanlevering van het materiaal, foto's, logo's, afbeeldingen, teksten e.d.
 2. De Klant dient zelf zorg te dragen voor betaling van de domeinnaam en de bijbehorende hosting.
 3. Dick Overduin WebDesign mag de website van Klant gebruiken voor promotie- en/of publiciteitsdoeleinden, tenzij anders afgesproken.
 4. Klant is gehouden de instructies van Dick Overduin WebDesign omtrent de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst op te volgen.
 5. Klant is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens door te geven.
 6. De Klant is gehouden een bruikbare webhosting omgeving te bieden.
 7. De Klant dient DonWebDesign voldoende tijd te gunnen om de dienst(en) te realiseren.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Dick Overduin WebDesign zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor de Klant goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Dick Overduin WebDesign de Klant op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 2. Dick Overduin WebDesign is niet verantwoordelijk voor het updaten van de website, tenzij er een geldende onderhoudsovereenkomst geldt tussen partijen.
 3. Dick Overduin WebDesign is niet verantwoordelijk voor back-ups van de website.
 4. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Dick Overduin WebDesign steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Dick Overduin WebDesign het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 6. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Dick Overduin WebDesign zijn verstrekt, heeft Dick Overduin WebDesign het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Klant in rekening te brengen.
 7. Indien door Dick Overduin WebDesign of de door Dick Overduin WebDesign ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Klant of een door de Klant aangewezen locatie, draagt de Klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 7. Meerwerk

 1. Werkzaamheden of andere prestaties die buiten de oorspronkelijke overeenkomst door de klant gevraagd en overeengekomen worden, worden aangemerkt als meerwerk.
 2. Tenzij anders overeengekomen wordt meerwerk volgens het thans geldende uurtarief van Dick Overduin WebDesign gefactureerd.
 3. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Dick Overduin WebDesign de Klant tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 4. Na het ondertekenen van een overeenkomst met Dick Overduin WebDesign, het elektronisch indienen van een opdracht via het orderformulier, dan wel het indienen van een opdracht per e-mail is het niet mogelijk om kosteloos van template en/of design te veranderen.

Artikel 8. Duur en beëindiging

 1. Met inachtneming van artikel 7:413 BW wordt hierbij artikel 7:408 lid 1 BW expliciet uitgesloten.
 2. Onderhoudsovereenkomsten die betrekking hebben op bedrijven worden aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimale looptijd van 1 jaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Ingeval van een consumentenovereenkomst kan de overeenkomst na de periode van (1) een jaar te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van (1) maand.
 3. Dick Overduin WebDesign kan een overeenkomst met de Klant direct beëindigen wanneer de Klant zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Dick Overduin WebDesign gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 4. Dick Overduin WebDesign heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de Klant de overeenkomst en verplichting jegens Dick Overduin WebDesign niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Dick Overduin WebDesign zal de Klant hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Dick Overduin WebDesign kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 5. In geval van niet nakoming van artikel 5.5 van deze voorwaarden eindigt de tussen partijen geldende overeenkomst.
 6. In geval van niet nakoming van artikel 5.6 van deze voorwaarden eindigt de tussen partijen geldende overeenkomst.

Artikel 9. Levering en levertijd

 1. Na oplevering komt het geleverde voor risico van de Klant.
 2. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan de Klant om het overeengekomene af te nemen onverlet.
 3. De Klant ontvangt alvorens de definitieve oplevering een concept van de website. De Klant heeft hierna het recht eenmaal kleine wijzigingen door te geven aan Dick Overduin WebDesign.
 4. De Klant heeft vijf (5) werkdagen na ontvangst van het concept de tijd om de wijzigingen als bedoeld in artikel 9.3 van deze voorwaarden door te geven.
 5. Vijf (5) werkdagen na ontvangst van de wijzigingen wordt de website ter laatste controle aan de klant voorgelegd. Waarna, indien voldaan is aan het gestelde in art. 4.3 de website openbaar gemaakt wordt..
 6. Bij de oplevering ontvangt de Klant een opleverdocument.

Artikel 10. Intellectueel eigendom

 1. Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder het octrooirecht, auteursrecht en het modelrecht komen toe aan Dick Overduin WebDesign, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. Wanneer een dergelijke recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie dan is slechts Dick Overduin WebDesign daartoe bevoegd.
 2. De door Dick Overduin WebDesign bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan Dick Overduin WebDesign.
 3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Dick Overduin WebDesign te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Klant niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van DonWebDesign openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 4. De Klant verkrijgt uitsluitend een niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst. Verhuizing van een website doet hier niets aan af.
 5. Klant dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart Dick Overduin WebDesign van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die Dick Overduin WebDesign sluit met haar opdrachtgevers.
 6. Alle door Dick Overduin WebDesign ontwikkelde websites en promotiematerialen kunnen door Dick Overduin WebDesign voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Klant.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Behoudens opzet of grove schuld is DonWebDesign niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van schade. Schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten.
 2. De aansprakelijkheid van Dick Overduin WebDesign zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan de Klant in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen kosten.
 3. De Klant is gehouden Dick Overduin WebDesign te vrijwaren, respectievelijk schadeloos te stellen, ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Dick Overduin WebDesign in deze voorwaarden in de verhouding met de Klant is uitgesloten.
 4. Dick Overduin WebDesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de Klant en/of derden verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Dick Overduin WebDesign kenbaar behoorde te zijn.
 5. Artikel 10.5 eerste zin van deze voorwaarden dient het in het licht van dit artikel te worden geïnterpreteerd.
 6. Dit artikel geldt ook ten aanzien van personen als bedoeld in art. 6.2 van deze voorwaarden.
 7. DonWebDesign is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van veranderingen in het intellectuele eigendom van derden die via Dick Overduin WebDesign ter beschikking zijn gesteld aan de Klant.
 8. Dick Overduin WebDesign maakt bij haar dienstverlening mogelijk gebruik van diensten en/of producten van derden. Dick Overduin WebDesign is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Dick Overduin WebDesign geen invloed kan uitoefenen.
 9. Dick Overduin WebDesign is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Dick Overduin WebDesign doorgevoerd.
 10. Dick Overduin WebDesign is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.
 11. Dick Overduin WebDesign is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de advertenties van derden die de diensten van Dick Overduin WebDesign aanbieden of aanprijzen aan haar klantenbestand.
 12. Dick Overduin WebDesign maakt bij de levering van haar diensten gebruik van software en diensten van derden. Dick Overduin WebDesign is niet verantwoordelijk voor het niet langer correct functioneren van de opgeleverde diensten aan de Klant, zoals een website, door toedoen van wijzigingen doorgevoerd door de Klant of de eigenaar van de gebruikte derden software en/of diensten.
 13. Het internet is continu onderhevig aan verbetering en verandering waardoor het soms noodzakelijk wordt geacht door de rechthebbenden van de software of diensten van derden zoals bedoeld in deze voorwaarden om wijzigingen aan hun software of diensten aan te brengen (updates). Indirect of direct aangebrachte wijzigingen aan de opgeleverde diensten van Dick Overduin WebDesign vallen na oplevering altijd buiten de verantwoordelijkheid van Dick Overduin WebDesign. Dick Overduin WebDesign is uiteraard bereid om tegen het geldende uurtarief wijzigingen of updates door te voeren op de website van de Klant.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

 1. In geval van overmacht is Dick Overduin WebDesign gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of ten hoogste 6 maanden op te schorten, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zal zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Dick Overduin WebDesign kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. In geval van ontbinding is artikel 8.6 van deze voorwaarden toepasselijk.

Artikel 13. Diverse bepalingen

 1. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Dick Overduin WebDesign en Klant die ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.
 3. Dick Overduin WebDesign kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.
 4. Dick Overduin WebDesign heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 14. Privacy bepalingen

 1. Uw persoonsgegevens worden door Dick Overduin WebDesign gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen en voor de correcte uitvoering van onze werkzaamheden.
 2. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Dick Overduin WebDesign verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
Laatste wijziging 26-07-2015

DonWebDesign – Algemene voorwaarden 2013

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, dient u akkoord te gaan met de onderstaande voorwaarden.

Bedrijfsgegevens

DonWebDesign.nl
Herman Heijermanshof 8
2273 TD Voorburg

Telefoon: (+31) (0)624 121902
Email: info@donwebdesign.nl

KvK-nummer: xxxxxx
BTW-nummer: NL00-xxxxxxxxxx
Rekeningnr.: INGB NL38 000xxxxxxx

Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief bijft u op de hoogte van onze nieuwsfeitjes en aanbiedingen.

Project Management

Via ons projectmanagement sytsteem kunt u exact volgen hoe uw website vordert.