Logo DonWebDesign
Vindbaar via Google

Een eigen website online hebben is al een goede stap in de richting van naamsbekendheid, maar u bent slechts een van de vele miljoenen websites in de wereld. Daarom is het belangrijk dat u gevonden wordt in de diverse zoekmachines en dan met name via Google.

Meer weten...
Zichtbaar via SocialMedia

Een website hebben en beheren is een, maar daarmee bereikt u alleen de mensen die actief naar u op zoek zijn. Ook op andere fronten is het daarom belangrijk om actief te zijn. Facebook en Twitter zijn uitgelezen media om uw bedrijf of dienst te promoten.

Meer weten...
Bereikbaar via uw site

Bereikbaarheid is de basis van het bestaan en continuiteit van uw bedrijf of dienst. Het spreekt voor zich dat u uw telefoon beantwoord, maar in niet zo dringende gevallen of een bevestiging kan email een uikomst zijn.

Meer weten...

Dick Overduin Webdesign - Voorwaarden servicecontract

Dick Overduin WebDesign, Voorburg Opgemaakt: 28 september 2013

Hieronder vindt u de (extra) voorwaarden voor het servicecontract website die gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden van Dick Overduin WebDesign.

Artikel 1: Definities

 1. Contractant: De opdrachtgever waarmee Dick Overduin WebDesign het servicecontract afsluit.
 2. Overeenkomst: Het servicecontract welke geldt tussen Contractant en Dick Overduin WebDesign

Artikel 2: Geldigheid en duur

 1. De overeenkomst geldt voor één website met één domeinnaam en één ‘www’ of ander subdomein, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode vanaf het moment van ondertekening tot en met de 30ste december van het jaar van ondertekening.
 3. Het servicecontract wordt stilzwijgend met 12 maanden verlengd na afloop van de looptijd conform alle in deze overeenkomst vermelde normale voorwaarden tenzij een van de partijen het servicecontract beëindigt overeenkomstig het gestelde onder artikel 7 Lid 1 & 2.
 4. Wijzigingsopdrachten kunnen alleen door gemachtigde personen binnen uw organisatie worden doorgegeven en dienen vooraf per mail kenbaar gemaakt te worden.
 5. Indien ongebruikte uren door het uitblijven van wijzigingsopdrachten niet verbruikt worden, kunnen deze niet overgedragen worden naar het volgende jaar.

Artikel 3: Verplichtingen van de Contractant

 1. De Contractant dient voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst toegang tot de website te verlenen door het overhandigen van ftp gegevens, gebruikersnaam en wachtwoord.

Artikel 4: Verplichtingen van Dick Overduin WebDesign

 1. Dick Overduin WebDesign voert de werkzaamheden uit, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, en heeft het recht om tijdstip en tijdsduur ervan binnen in deze voorwaarden genoemde grenzen naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen.

Artikel 5: Facturatie & betalingen

 1. Kosten van een servicecontract gelden voor een kalenderjaar (of deel daarvan indien de overeenkomst in de loop va het lopende jaar werd aangegaan) en dient vooraf, binnen 14 dagen, na ondertekening van het contract te worden voldaan.
 2. Er vindt geen restitutie plaats van het reeds betaalde bedrag voor het servicecontract bij eventuele beëindiging van uw website, bedrijf of diensten.

Artikel 6: Werkzaamheden

 1. Een wijziging houdt in

  1. een wijziging of toevoeging van tekst, foto’s of andere afbeeldingen aan een pagina van de website, ‘
  2. het wijzigen van een (bepaald gedeelte) tekst, foto of tabel op een pagina van de website
  3. het verwijderen van een (bepaald gedeelte) tekst, foto of tabel op een pagina van de website

 2. De opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de door u aangeleverde zaken. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde is Dick Overduin WebDesign niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de door de opdrachtgever aangeleverde zaken.
 3. Wijzigingen aan andere onderdelen van de website worden niet ondersteund of enkel in overleg met Dick Overduin WebDesign en tegen een aangepast tarief in behandeling genomen.
 4. Wijzigingsopdrachten kunnen alleen digitaal (per email) worden aangeleverd. Deze bestanden moeten op een Microsoft Windows systeem te lezen zijn.

  1. De volgende bestanden worden ondersteund: TXT, DOC, ODT, RTF, PNG, JPG en GIF.
  2. Dick Overduin WebDesign voert alleen wijzigingen uit in de opmaak van de website. Hieronder wordt verstaan de wijzigingen in de HTML broncode binnen HTM, HTML, PHP en andere vergelijkbare bestanden op de webserver die toegankelijk zijn met de verkregen ftp gegevens.

 5. Bestanden die alleen met specifieke softwareapplicaties te lezen zijn, kunnen eventueel in overleg met Dick Overduin WebDesign worden aangeleverd, maar worden niet automatisch ondersteunt.
 6. Wijzigingen van de broncode van Server Side Scrips (bv. php, asp en perl) en Client Side Scripts (bv. javascript, java en visual basic) vallen niet binnen het standaard abonnement. Net zo min als het toevoegen van nieuwe Server en Client Side Scripts.
 7. Flash, Shockwave en alle overige bestanden worden en kunnen niet worden gewijzigd. Doorgegeven wijzigingen in dergelijke bestanden worden niet in behandeling genomen.
 8. U ontvangt na elke update een Email waarin gemeld wordt hoeveel uren zijn verbruikt en hoeveel er nog resteren van de in het servicecontract overeengekomen uren.
 9. Indien een update meer werktijd vergt dan de uit dit contract resterende uren van dat jaar, dient deze vergoed te worden tegen het normale in dat jaar geldende uurtarief van Dick Overduin WebDesign. Deze extra uren worden vooraf gemeld en de werkzaamheden worden pas na overleg en toestemming uitgevoerd.
 10. Dick Overduin WebDesign bevestigt elke update per email aan u en meldt hierbij het resterende aantal uur uit uw servicecontract.
 11. Dick Overduin WebDesign zal na het ontvangen van de data voor een tekstuele update uw website binnen vijf (5) werkdagen aanpassen.

  1. Hier kan van worden afgeweken in verband met bijvoorbeeld bedrijfssluiting tijdens vakanties of ziekte van of bij Dick Overduin WebDesign.

 12. Voor wijzigingen welke urgent doorgevoerd moeten worden, kunt u een verzoek in dienen. Afhankelijk van de urgentie kunt u met voorrang geholpen worden. Hiervoor geldt een apart tarief.
 13. Wanneer een update door overmacht, ziekte of vakantie niet of niet tijdig kan worden uitgevoerd en u hierdoor verlies of schade hebt geleden, kan Dick Overduin WebDesign hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 14. Indien een update niet binnen de in deze voorwaarden gestelde termijn van 5 werkdagen uitgevoerd is, zonder dat Dick Overduin WebDesign zich kan beroepen op overmacht, ziekte of vooraf aan opdrachtgever kenbaar gemaakte vakantie, wordt slechts 50% van de tijdens deze update verbruikte werktijd van de resterende uren afgeschreven.
 15. Dick Overduin WebDesign heeft het recht werkzaamheden uit te besteden indien daar om welke reden dan ook de noodzaak toe bestaat.

Artikel 7: Opzegging en beëindiging

 1. Beide partijen kunnen het servicecontract beëindigen. De overeenkomst dient schriftelijk te worden opgezegd. De opzegtermijn voor een servicecontract is één maand voor het einde van de contractdatum, meestal 30 december van dat jaar.
 2. U hebt het recht het servicecontract op te zeggen nadat Dick Overduin WebDesign de voorwaarden van het servicecontract heeft gewijzigd.
 3. Het servicecontract dient 30 dagen voor ingang van de wijziging van het servicecontract schriftelijk te worden opgezegd. Indien u niet binnen deze termijn opzegt, accepteert u het gewijzigde servicecontract.
 4. Dick Overduin WebDesign kan het servicecontract met onmiddellijke ingang beëindigen in de volgende situaties:

  1. als u diensten weigert die Dick Overduin WebDesign nodig acht om een correcte werking van de website te kunnen waarborgen;
  2. bij misbruik van de website waardoor Dick Overduin WebDesign op welke wijze dan ook schade ondervindt.
  3. als u niet voldoet aan deze voorwaarden of aan onze Algemene Voorwaarden
  4. als onderhoud door een andere partij dan Dick Overduin WebDesign wordt verricht, tenzij dit door Dick Overduin WebDesign uitdrukkelijk is toegestaan.

Artikel 8 : Wijzigingen voorwaarden

 1. Dick Overduin WebDesign heeft het recht deze voorwaarden van het servicecontract te wijzigen door u hiervan 30 dagen voor de uitoefening van genoemde wijziging schriftelijk of per Email op de hoogte te stellen. U bent in dat geval gerechtigd om het servicecontract te beëindigen conform het gestelde onder artikel 7 Lid 1 & 2.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Elke aansprakelijkheid van Dick Overduin WebDesign, waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Dick Overduin WebDesign, en onverminderd het voor het overige in deze voorwaarden bepaalde.
 2. Indien de Rechter mocht oordelen dat Dick Overduin WebDesign geen beroep toekomt op het in de vorige leden bepaalde, beperkt de aansprakelijkheid van Dick Overduin WebDesign zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid ziet, behoudens voor zover de dekking van de aansprakelijkheidsassuradeuren van Dick Overduin WebDesign een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt.
 3. Opdrachtgever is gehouden Dick Overduin WebDesign te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Dick Overduin WebDesign in deze voorwaarden in de verhouding met opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 B.W. (aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten / onderaannemers).
 4. Het risico van beschadiging of verlies van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 10: Overige bepalingen

 1. Bij twijfel over genoemde en niet genoemde zaken binnen deze voorwaarden beslist Dick Overduin WebDesign met de algemene voorwaarden als leidraad.
 2. Voor zover niet in strijd met de hier genoemde voorwaarden, worden de algemene voorwaarden van Dick Overduin WebDesign als hier herhaald beschouwd.
 3. Indien de Algemene Voorwaarden van Dick Overduin WebDesign strijdig zijn met de hier genoemde Voorwaarden servicecontract, gaan de Voorwaarden Servicecontract boven de Algemene Voorwaarden.
 4. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat er tussen hen geen enkele gezagsverhouding bestaat ter zake van deze overeenkomst.
Laatste wijziging 26-07-2015

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, dient u akkoord te gaan met de onderstaande voorwaarden.

Bedrijfsgegevens

DonWebDesign.nl
Herman Heijermanshof 8
2273 TD Voorburg

Telefoon: (+31) (0)624 121902
Email: info@donwebdesign.nl

KvK-nummer: xxxxxx
BTW-nummer: NL00-xxxxxxxxxx
Rekeningnr.: INGB NL38 000xxxxxxx

Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief bijft u op de hoogte van onze nieuwsfeitjes en aanbiedingen.

Project Management

Via ons projectmanagement sytsteem kunt u exact volgen hoe uw website vordert.